Nyinflyttad

Sidan senast uppdaterad: 18 januari, 2017

Hej, och varmt välkomna till Spånlöt där vi hoppas att Ni kommer att trivas!

Ni är ett av 168 hushåll i området som består av villor.
Området är indelat i olika etapper allt sedan området byggprojekterades. Totalt sett är det nio etapper och vilka de är kan ni se på kartan här. Varje etapp har sin områdesansvarig. Ett uppdrag som vanligtvis alterneras mellan hushållen i etappen. Vem som är områdesansvarig för respektive etapp finner ni på vår hemsida under områdesansvariga.

Inom Spånlöt har vi några så kallade gemensamhetsanläggningar, bland annat ett kabel-TV nät och en kvartersgård som går att låna. Dessa gemensamhetsanläggningar förvaltas genom en samfällighetsförening där samtliga hushåll är medlemmar. Föreningen tillsätter en styrelse vars sammansättning ni finner under styrelsemedlemmar.

En gång per år, vanligtvis i april månad, hålls en årsstämma i föreningen där bland annat styrelse och funktionärer utses samt beslut fattas om avgifter till föreningens förvaltning. Protokoll från stämmor och styrelsemöten finns på hemsidan under fliken Styrelsen.

En av styrelsens uppgifter är att kontinuerligt uppdatera och tillhandahålla en medlemsmatrikel. Vi ber er därför att så fort ändringar ske meddela styrelsens sekreterare dessa förändringar. Matrikeln publiceras ej på hemsidan men erhållas genom att ta kontakt med i första hand sekreteraren.

Varje vår och höst har alla etapper gemensamma städdagar. Dessa är fasta och infaller sista lördagen i april samt första lördagen i oktober. Tillsammans med grannarna fixar man det som behövs göras i hela området för allas trevnad och värde. En av etapperna, med rullande schema, ansvarar också för kvartersgårdens städning. Se schema här.

Både hundar och katter är välkomna i området, bara deras ägare ser till att plocka upp efter sig och att de inte stör, eller förstör för andra.

Eldning av trädgårdsavfall på den egna tomten är förbjuden. Vi hänvisar till Brännbackens avfallsanläggning.

För Er som flyttat in i etapp 1A (Spånlötsv 5-23), 1B (Spånlötsv 25-63) samt etapp 2 (Spånlötsv 65-95) vill vi understryka att dessa områden är bilfria. Det innebär att ingen parkering sker i området eller på egen tomt. Endast vid ur och i lastning är det möjligt att ta in bilen och då ber vi Er köra mycket försiktigt med hänsyn till de barn som leker i området. På så sätt kan barnens lek ske på mycket tryggare villkor. Och kanske är det just därför Ni också köpt hus här!

I dessa områden är parkeringsplatserna begränsade, varför vi ber Er att i möjligaste mån placera bilen i garaget.

Dessa tre etapper har också gemensamma gräsytor som vi alla hjälps åt med att klippa. Framåt sommaren kommer Ni att få ett schema som delas ut av områdesansvariga. Varje husägare klipper naturligtvis gräset på och runt sin egen tomt under hela sommaren.

Ja, det var mycket information på en gång. Ni kanske har fler frågor och då hänvisar vi i första hand till vår hemsida eller Er områdesansvarig. Men självklart är Ni alltid välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen!