Vad är en samfällighet?

Sidan senast uppdaterad: 28 juni, 2021

En samfällighetsförening bildas för förvaltning av anläggningar och mark för gemensamt nyttjande såsom gemensamhetsanläggningar och marksamfälligheter.

Föreningsbildningen sker enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150).
Gå till Sveriges Riksdag via denna länk.
Skriv sedan detta i sökfältet: ”Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter”

Föreningsförvaltningen bildas genom att stadgar antas, en styrelse utses och föreningsstämma anordnas. Samfällighetsföreningen är en juridisk person och medlemmarna utgörs av ägarna till deltagande fastigheter.

Stämman är föreningens beslutande organ. Det är vid stämman som den enskilde medlemmen har rätt att delta och fatta beslut om föreningens angelägenheter.

Styrelsen, som utses av stämman, är föreningens verkställande organ. Styrelsens uppgift är att tillse att nya anläggningar blir utförda och befintliga förvaltas enligt anläggningsbeslutet samt för övrigt följa stadgar och lagstiftningen.

Vad är Gemensamhetsanläggning?
Gemensamhetsanläggning är benämningen på en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som besår av nyttigheter som är nödvändiga för att fastigheterna skall kunna fungera långsiktigt. Det kan gälla nyttigheter av många olika slag såsom enskilda utfartsvägar, skogsbilvägar, vatten- och avloppsanläggningar, lekplatser, sophus, garage, pareringsplatser, parabolantenner och bredbandskablar. En gemensamhetsanläggning bildas vid lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen (SFS 1973:1149).
Gå till Sveriges Riksdag via denna länk.
Skriv sedan detta i sökfältet: ”Anläggningslag (1973:1149)”

För att förvalta gemensamhetsanläggningen bildas vanligtvis en samfällighetsförening. Till gemensamhetsanläggningen är det fastigheterna som är anslutna och inte fastighetsägarna. Det innebär att framtida ägare till en fastighet vid en fastighetsöverlåtelse automatiskt är bundna av det som bestämts om hur anläggningen skall fungera.

Källförteckning:
Samfällighetsföreningar (Lantmäteriets information)

Gemensamhetsanläggning – vad är det? (Kortfattad beskrivning på Lantmäteriets hemsida)