Kategoriarkiv: Okategoriserade

Styrelsens kommentar till resultatet 2022

Året präglades av inflation, räntehöjningar och ett dekret från Skatteverket att alla samfällighetsföreningar skall bli MOMS-pliktiga under 2022. Detta är grundorsaken till att denna redovisning dröjt. Föreningen lyckades dock att få MOMS-registreringen hos Skatteverket framflyttad till 1 januari 2023, så att 2022 förblev utanför MOMS-systemet. Dock ökade kostnaderna så att resultatet försämrades med 120 000 kronor jämfört med 2022, till en förlust på 85 075 kronor. En del av de ökade kostnaderna var av engångskaraktär (t ex renoverad bastu i kvartersgård, ny gräsklippare i en etapp etc) medan andra kostnadsökningar var på återkommande utgifter:

  • snöröjning +40%
  • El/vatten +43%
  • Förvaltningskostnader (SBC) +37%
  • Låneräntan har nästan fördubblats, till 4,18%. Räntekostnaden ökade från 25 000 kr
    till 32 800 under 2022.

Kommentar till föreslagen Budget för 2023 och 2024
MOMS-plikt för föreningen innebär att alla avgifter till föreningen beläggs med 25% MOMS, eller annorlunda uttryckt, endast 80% av det inbetalade kommer föreningen tillgodo. Dock får vi dra av MOMS från leverantörsfakturorna – med undantag för: låneräntor, amorteringar, försäkringar och lön till styrelsen. I budgeten har antagits att löpande kostnader ligger kvar på samma nivå som i slutet av 2022 samt att låneräntan ligger på 4% hela året. Inga engångskostnader har budgeterats. Med tanke på det osäkra läget med räntor och inflation måste denna budgetering betraktas som riskfylld.

Avgifterna för 2023 och 2024
Om ingen avgiftshöjning görs under 2023 så kan föreningens förlust bli minst lika hög som 2022, det vill säga nästan 100 000 kronor. På grund av långa ledtider för utskick av medlemsavier är det tidigaste vi kan ändra för 2023 kvartal 4, alltså avier med förfallodatum 30/11. Avgiftshöjningen som föreslås väntas minska förlusten till cirka 65 000 kronor för 2023, men då samma avgifter också föreslås för hela året 2024, kommer resultatet 2024 att bli cirka 130 000 kronor i vinst. Detta återställer i viss mån förlusterna från 2022 och 2023. Det finns också en möjlighet att justera avgifterna för kvartal 3 och 4 år 2024 vid årsmötet nästa år.

De föreslagna avgiftshöjningarna från och med kvartal 4 i år (30/11 förfallodag) är betydande: +700 kr/kvartal per hushåll för etapperna 1A, 1B och 2 samt +400 kr/kvartal för övriga etappers hushåll (något mera för etapp 5A).