Ändrade rutiner för utskick av avier till Spånlöt Samfällighetsförening

Föreningens ekonomiske förvaltare ÖBF (se nederst) har informerat om ändrade rutiner för när avierna skickas ut. De ändrade rutinerna innebär att avierna skickas cirka 10 veckor före förfallodatum, dvs i början av månaden före kvartalet som debiteringen avser.

Förfallodatum för avierna är oförändrade, det vill säga exakt enligt vad som beslutats på årsstämman: 28/2, 31/5, 31/8 och 30/11. Föreningens princip för förfallodatum har under många år varit sista dagen i andra månaden i kvartalet. ÖBF’s allmänna rutin för alla klientföreningar är att skicka avierna i början av månaden före betalperioden. Tidigare har ÖBF försökt att jämka mellan dessa principer genom att skapa och skicka ut avier för vår förening manuellt. Detta har fallerat några gånger och därför har styrelsen och ÖBF beslutat om denna rutinändring som innebär en anpassning till ÖBFs datorsystem utan att bryta mot våra beslutade förfallodatum.

Rutinändringen innebär att nästa avi skickas ut i början av Juni och avser kvartal 3 med förfallodatum 31 augusti. Avin för kvartalet därefter skickas ut i början av September och avser kvartal 4 med förfallodatum 30 November.

Styrelsen och ÖBF råder medlemmarna att lägga upp betalningen i sin internetbank så snart den kommit, med betalningsdatum enligt avins förfallodatum. Detta för att inte glömma eller tappa bort avin.

Hälsningar
Bo Johansson, kassör i styrelsen för Spånlöt Samfällighetsförening

ÖBF, Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB, är sen 2015 en del av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Enkätundersökning – Uppföljning efter 1 år med Com Hem

Till enkätundersökning

Enkätundersökning Bredband och TV-utbud i fibernätet
Styrelsen har beslutat att följa upp bytet av TV och Bredbandsleverantör med en enkätundersökning. Målet är att mäta kundnöjdheten och jämföra resultatet med situationen före bytet till Com Hem.

Medverkan är frivillig men dina svar är viktiga för styrelsen ska få en bild av om någonting kan förbättras. Kom ihåg att dina svar inte kan ersättas av någon annans.

De uppgifter du lämnar hanteras konfidentiellt. Endast en av styrelsen utsedd enkätansvarig hanterar de ifyllda enkäterna. Resultaten redovisas i form av tabeller och diagram, där ingen enskild persons svar kan utläsas. Enkäten tar 5-10 minuter att besvara.

Enkäten ska besvaras senast 2018-03-04 och en gång per hushåll, därför finns det en avslutande kontrollfråga gällande vilken adress som svaren avser. Denna fråga är endast till för att sortera bort eventuella dubbletter. Svaren hanteras som vi beskriver ovan helt anonymt.

Har du några frågor rörande undersökningen eller om ni inte har tillgång till dator/internet så kan du kontakta någon av nedanstående för att få enkäten på papper.

Bosse Johansson, Wedtorpsvägen 68, 070-758 04 13
Anders Eriksson, Spånlötsvägen 34, 070-698 81 01

Tack för din medverkan
/Styrelsen