Arvodesgruppen har överlämnat sitt förslag

Den 9:e januari överlämnade Arvodesgruppen sitt förslag till styrelsen. Arvodesgruppen bildades under årsmötet 2017 för att utreda hur andra föreningar gör med arvodering av styrelsen samt lämna in förslag på hur det skulle kunna se ut för Spånlöt.

Gruppen har till styrelsen lämnat in ett antal förslag som styrelsen skall bearbeta för beslut på årsmötet i april 2018. Tre alternativ övervägdes av gruppen:

  1. Arvodera Spånlöts styrelse
  2. Tillsätta en extern syssloman att utföra styrelsens arbete
  3. Fortsätta som idag

Gruppen valde att rekommendera alternativ 1. Genom att jämföra med andra bostadsrättsföreningar samt samfälligheter rekommenderade gruppen att styrelsens arvode skall vara ett prisbasbelopp (2018: 45 500 kr) fördelat enl detta:

  • Ordförande: 25%
  • Kassör: 20%
  • Sekreterare: 15%
  • Ledamot (4st): 10%

Gruppen rekommenderade också att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter istället för dagens två ordinarie och två suppleanter för att möjliggöra att tre ytterligare vice-poster inrättas; vice ordförande, vice kassör och vice sekreterare. Arvodesgruppen rekommenderar inte att andra förtroendeposter arvoderas (revisorer, valberedning, stugvärdar etc).

Detta förslag skulle innebära ca 400 kr högre avgift per år per hushåll då man tar i beaktande arbetsgivaravgifter.

Alternativ 2 rekommenderas ej eftersom det med stor sannolikhet skulle innebära en kostnad som vida överstiger kostnaden som är betingad med alternativ 1. Alternativ 3 rekommenderas ej eftersom det tydligt framgår att det är svårt att rekrytera en styrelse på helt ideell basis då vi saknat ordförande i två år.

Slutligen överlämnade arvodesgruppen ett förslag på beskrivning av de olika styrelseposterna för att underlätta valberedningens uppdrag samt göra det enklare för medlemmar att förstå vad ett styrelseuppdrag innebär.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *